Virkesförmedling

Norge, Sverige, Europa

Scandforest har ingen egen såg- eller massaindustri. Vi är inte bundna att leverera virke till något förutbestämt företag enligt någon förutbestämd prislista. Via våra moderbolag hanteras virkesaffärerna så att du får tillgång till ett stort antal industrikunder i Norge, Sverige och andra länder i Europa. Ditt virke blir konkurrensutsatt på en global marknad. Det ger fler möjligheter och en starkare förhandlingssituation än om man bara förlitar sig på en aktör.

Samordnad förmedling

Genom våra moderbolags breda internationella kontaktnät kan vi hålla koll på vilka råvarubehov som finns och var man betalar bäst. Viss del av virket kan gå till köpare A medan andra delar går till köpare B eller till land C. Dina volymer samordnas med andra kunders sortiment för att på så sätt attrahera den globala virkesmarknaden, samtidigt som du får större utväxling av din volym.

Rätt träd i rätt tid

Vår uppgift som förvaltare är att se till att du får ut så mycket som möjligt av ditt skogsinnehav. Tillsammans med dig säkerställer vi att tidpunkten är optimal och att rätt bestånd är utvalda för avverkning. Med hjälp av moderbolagens resurser ser vi till att ditt virke avverkas och transporteras till rätt köpare. Självklart har vi innan avverkning analyserat din skattesituation så att nettoeffekten av skogsskötseln blir så hög som möjligt. Skatta inte bort pengar som kan investeras.

Förvaltningsfördelar:

+ Större affärsyta för ditt virke
+ Bättre pris genom större antal köpare
+ Bättre nettovinst genom skatteplanerad försäljning
+ Större trygghet genom garanterad betalning